Ngôn ngữ:

Bootstrap Slider
Dự án nước ngoài
Ngày 20/4/2016 
Hà Thanh hoàn thành bọc lót dán cao su (Hot & Cold bonding) 52 thang tháp (khoảng 2000m2) cho hệ thống tháp điện gió dự án Belwind II Offshore Wind Farm xuất khẩu sang Châu Âu với yêu cầu chất lượng rất cao và chính xác. Hà Thanh đã làm việc 57 ngày liên tục và hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng như khách hàng yêu cầu.