Ngôn ngữ:

Bootstrap Slider
Vật liệu bọc lót dán cao su / Natural Hard Rubber (HNR) / Tính kháng
Tính kháng của cao su Cứng áp dụng lót dán cao su cho các

đối tượng thành phần và dung dịch hóa chất sau:


Các đối tượng A-xít vô cơ 

 Hóa chất

Nồng độ

%

Cao su cứng

E-7

RT 90°C
Sulfuric Aacid 10 having resistance having resistance
Sulfuric Aacid 30 having resistance having resistance
Sulfuric Aacid 50 having resistance having resistance
Sulfuric Aacid 70 having resistance having no resistance
Hydrochloric Acid 10 having resistance having resistance
Hydrochloric Acid 35 having resistanceり having resistance
Nitric Acid 1 having no resistance having no resistance
Sulfurous Acid 0.5 having resistance having resistance
Phosphoric Acid - having resistance having resistance
Hydrofluoric Acid 1 having resistance having resistance
Hydrofluoric Acid 48 having resistance depending on conditions having no resistance
Carbonic Acid - having resistance having resistance
Chlorine Water satu having resistance having resistance depending on conditions
Chlorine Gas wet having resistance having resistance
Hydrobromic Acid 40 having resistance having resistance
Hydrogen Sulfid Water - having resistanceり having resistance
Chromic Acid 1 having resistance depending on conditions having no resistance
  having resistance: Tốt        having resistance depending on conditions: Trung bình      having no resistance: Không tốt

Các chất kiềm vô cơ

 Hóa chất

Nồng độ

%

Cao su cứng

E-7

RT 90°C
Caustic Soda 48 having resistance having resistance
Caustic Potash 25 having resistance having resistance
Aqua Ammonia 28 having resistance having resistance depending on conditions
  having resistance: Tốt        having resistance depending on conditions: Trung bình      having no resistance: Không tốt

Các giải pháp muối vô cơ

 Hóa chất

Nồng độ

%

Cao su cứng

E-7

RT 90°C
Sodium Hypochlorite - having resistance depending on conditions having no resistance
Calcium Hypochlorite - having resistance  
Sodium Chlorate - having resistance having resistance
Potassium Chlorate - having resistance having resistance
Sodium Chloride - having resistance having resistance
Calcium Chloride - having resistance having resistance
Zinc Chloride - having resistance having resistance
Ammonium Chloride - having resistance having resistance
Sodium Sulfate - having resistance having resistance
Sodium Bicarbonate - having resistance having resistance
Potassium Bichromate - having resistance having resistance depending on conditions
Sodium Sulfite - having resistance having resistance
Potassium Sulfite - having resistance having resistance
Sodium Sulfide - having resistance having resistance
Potassium Sulfide - having resistance having resistance
Sodium Thiosulfate - having resistance having resistance
Sodium Phosphate - having resistance having resistance
Potassium Chloride - having resistance having resistance
Ammonium Carbonate - having resistance having resistance
Ferric Chloride - having resistance having resistance
Ammonium Sulfate - having resistance having resistance
Stannous Chloride - having resistance having resistance
Chromium Chloride - having resistance having resistance depending on conditions
Nickel Sulfate - having resistance having resistance
Silver Nitrate - having resistance having resistance depending on conditions
Aluminum Sulfate - having resistance having resistance
Sodium Silicate - having resistance having resistance
Sodium Aluminate - having resistance having resistance
Magnesium Hydroxide - having resistance having resistance
PAC - having resistance having resistance
  having resistance: Tốt        having resistance depending on conditions: Trung bình      having no resistance: Không tốt

Các A-xít hữu cơ

 Hóa chất

Nồng độ

%

Cao su cứng

E-7

RT 90°C
Acetic Acid 10 having resistance having resistance
Glacial Acetic Acid 10 having resistance having resistance depending on conditions
Formic Acid 90 having resistance having resistance depending on conditions
Oxalic Acid 20 having resistance having resistance
Butyric Acid 100 having resistance having resistance depending on conditions
Tartaric Acid 50 having resistance having resistance
Lactic Acid 25 having resistance having resistance
having resistance: Đạt        having resistance depending on conditions: Vừa đạt      having no resistance: Không đạt

Các Hợp chất hữu cơ

Hóa chất

Nồng độ

%

Cao su cứng

E-7

RT 90°C
Acetone - having resistance depending on conditions having resistance depending on conditions
Methanol - having resistance having resistance
Ethanol - having resistance having resistance
n-Propylalcohol - having resistance having resistance
n-Butanol - having resistance having resistance depending on conditions
Formaldehyde - having resistance having resistance
Glycerin - having resistance having resistance
Ethylene Glycol - having resistance having resistance
Triethanolamine - having resistance having resistance
Glucose - having resistance having resistance
  having resistance: Tốt        having resistance depending on conditions: Trung bình      having no resistance: Không tốt