Ngôn ngữ:

Bootstrap Slider
Vật liệu bọc lót dán cao su / Natural Soft Rubber (SNR) / Tính kháng
Tính kháng của cao su Mềm áp dụng lót dán cao su cho các

đối tượng thành phần và dung dịch hóa chất sau:


Các đối tượng A-xít vô cơ 

Hóa chất 

 

Công thức hóa học

Nồng độ

%

Cao su Mềm

R-6

RT

90°C

Sulfuric Acid

H2SO4

10

 having resistance  having no resistance

Sulfuric Acid

H2SO4

30

 having resistance  having no resistance

Sulfuric Acid 

H2SO4

50

 having resistance  having no resistance

Sulfuric Acid 

H2SO4

70

 having no resistance  having no resistance

Hydrochloric Acid

HCl

10

 having resistance  having no resistance

Hydrochloric Acid

HCl

35

 having resistance  having no resistance

Nitric Acid

HNO3

1

having no resistance   having no resistance

Sulfurous Acid

H2SO3

0.5

having no resistance   having no resistance

Phosphoric Acid

H3PO4

-

 having resistance  having resistance

Hydrofluoric Acid

HF

1

 having no resistance  having no resistance

Hydrofluoric Acid

HF

48

 having no resistance  having no resistance

Carbonic Acid

H2CO3

-

 having resistance

having resistance depending on conditions

Chlorine Water

Cl2

satu

having no resistance   having no resistance 

Chlorine Gas

Cl2

wet

 having no resistance  having no resistance 

Hydrobromic Acid

HBr

40

having resistance  having no resistance 

Hydrogen Sulfid Water

H2S

-

 having resistance

having resistance depending on conditions

Chromic Acid

H2CrO4

1

having no resistance   having no resistance 

 having resistance: Tốt        having resistance depending on conditions: Trung bình      having no resistance: Không tốt

Các chất kiềm vô cơ 

 Hóa chất

Công thức hóa học

Nồng độ

%

Cao su cứng Mềm
R-6

RT

90°C

Caustic Soda

NaOH

48

 having resistance  having resistance

Caustic Potash

KOH

25

 having resistance  having resistance

Aqua Ammonia

NH4OH

28

 having resistance depending on conditions having no resistance 

  having resistance: Tốt        having resistance depending on conditions: Trung bình      having no resistance: Không tốt

Các giải pháp muối vô cơ

 Hóa chất 

Công thức hóa học

Nồng độ

%

Cao su Mềm

R-6

RT

90°C

Sodium Hypochlorite

NaClO

-

 having no resistance  having no resistance

Calcium Hypochlorite

Ca(ClO)2

-

 having resistance depending on conditions

 

Sodium Chlorate

NaClO3

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Potassium Chlorate

KClO3

-

having resistance  having resistance depending on conditions

Sodium Chloride

NaCl

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Calcium Chloride

CaCl2

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Zinc Chloride

ZnCl2

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Ammonium Chloride

NH4Cl

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Sodium Sulfate

Na2SO4

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Sodium Bicarbonate

NaHCO3

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Potassium Bichromate

K2Cr2O7

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Sodium Sulfite

Na2SO3

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Potassium Sulfite

K2SO3

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Sodium Sulfide

Na2S

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Potassium Sulfide

K2S

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Sodium Thiosulfate

Na2S2O3

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Sodium Phosphate

Na3PO4

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Potassium Chloride

KCl

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Ammonium Carbonate

(NH4)2CO3

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Ferric Chloride

FeCl3

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Ammonium Sulfate

(NH4)2SO4

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Stannous Chloride

SnCl2

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Chromium Chloride

CrCl2

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Nickel Sulfate

NiSO4

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Silver Nitrate

AgNO3

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Aluminum Sulfate

Al2(SO4)3

-

 having resistance  having resistance

Sodium Silicate

Na2O . SiO2

-

 having resistance  having resistance

Sodium Aluminate

NaAlO2

-

 having resistance  having resistance

Magnesium Hydroxide

Mg(OH)2

-

 having resistance  having resistance

PAC

[Al2(OH)nCl6-n]m

-

 having resistance  having resistance

having resistance: Tốt        having resistance depending on conditions: Trung bình      having no resistance: Không tốt

Các A-xít hữu cơ

 Hóa chất 

Công thức hóa học

Nồng độ

%

Cao su Mềm

R-6

RT

90°C

Acetic Acid

CH3COOH

10

 having no resistance  having no resistance

Glacial Acetic Acid

CH3COOH

10

 

 

Formic Acid

HCOOH

90

  having resistance  having no resistance

Oxalic Acid

(COOH)2

20

  having resistance

 

Butyric Acid

CH3CH2CH2COOH

100

 having no resistance  having no resistance

Tartaric Acid

(CH OH COOH)2

50

 having resistance  having no resistance

Lactic Acid

CH3CH(OH)COOH

25

 

 


having resistance: Tốt        having resistance depending on conditions: Trung bình      having no resistance: Không tốt


Các hợp chất hữu cơ

 Hóa chất 

Công thức hóa học

Nồng độ

%

Cao su Mềm

R-6

RT

90°C

Acetone

CH3COCH3

-

 having resistance depending on conditions  having no resistance

Methanol

CH3OH

-

  having resistance  having no resistance

Ethanol

C2H5OH

-

  having resistance  having no resistance

n-Propylalcohol

C3H7OH

-

  having resistance  having no resistance

n-Butanol

C4H9OH

-

 

 

Formaldehyde

HCHO

-

 having resistance  having no resistance

Glycerin

C3H5(OH)3

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Ethylene Glycol

(CH2OH)2

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Triethanolamine

N(CH2CH2OH)3

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

Glucose

C6H12O6

-

 having resistance  having resistance depending on conditions

  having resistance: Tốt        having resistance depending on conditions: Trung bình      having no resistance: Không tốt