Ngôn ngữ:

Bootstrap Slider
Vật liệu bọc lót dán cao su / Natural Soft Rubber (SNR) / Tính kháng
Tính kháng của cao su Mềm áp dụng lót dán cao su cho các đối tượng thành phần và dung dịch hóa chất sau:

Các đối tượng A-xít vô cơ 

 Hóa chất 

Nồng độ

%

Cao su Mềm

R-6

RT 70°C
Sulfuric Aacid 10 having resistance having no resistance
Sulfuric Aacid 30 having resistance having no resistance
Sulfuric Aacid 50 having resistance having no resistance
Sulfuric Aacid 70 having no resistance having no resistance
Hydrochloric Acid 10 having resistance having no resistance
Hydrochloric Acid 35 having resistance having no resistance
Nitric Acid 1 having no resistance having no resistance
Sulfurous Acid 0.5 having no resistance having no resistance
Phosphoric Acid - having resistance having resistance
Hydrofluoric Acid 1 having no resistance having no resistance
Hydrofluoric Acid 48 having no resistance having no resistance
Carbonic Acid - having resistance having resistance depending on conditions
Chlorine Water satu having no resistance having no resistance
Chlorine Gas wet having no resistance having no resistance
Hydrobromic Acid 40 having resistance having no resistance
Hydrogen Sulfid Water - having resistance having resistance depending on conditions
Chromic Acid 1 having no resistance having no resistance
  having resistance: Tốt        having resistance depending on conditions: Trung bình      having no resistance: Không tốt

Các chất kiềm vô cơ
 Hóa chất

Nồng độ

%

Cao su cứng Mềm
R-6

RT 90°C
Caustic Soda 48 having resistance having resistance
Caustic Potash 25 having resistance having resistance
Aqua Ammonia 28 having resistance having resistance depending on conditions
  having resistance: Tốt        having resistance depending on conditions: Trung bình      having no resistance: Không tốt

Các giải pháp muối vô cơ
 Hóa chất 

Nồng độ

%

Cao su Mềm

R-6

RT 70°C
Sodium Hypochlorite - having no resistance having no resistance
Calcium Hypochlorite - having resistance depending on conditions  
Sodium Chlorate - having resistance having resistance depending on conditions
Potassium Chlorate - having resistance having resistance depending on conditions
Sodium Chloride - having resistance having resistance depending on conditions
Calcium Chloride - having resistance having resistance depending on conditions
Zinc Chloride - having resistance having resistance depending on conditions
Ammonium Chloride - having resistance having resistance depending on conditions
Sodium Sulfate - having resistance having resistance depending on conditions
Sodium Bicarbonate - having resistance having resistance depending on conditions
Potassium Bichromate - having resistance having resistance depending on conditions
Sodium Sulfite - having resistance having resistance depending on conditions
Potassium Sulfite - having resistance having resistance depending on conditions
Sodium Sulfide - having resistance having resistance depending on conditions
Potassium Sulfide - having resistance having resistance depending on conditions
Sodium Thiosulfate - having resistance having resistance depending on conditions
Sodium Phosphate - having resistance having resistance depending on conditions
Potassium Chloride - having resistance having resistance depending on conditions
Ammonium Carbonate - having resistance having resistance depending on conditions
Ferric Chloride - having resistance having resistance depending on conditions
Ammonium Sulfate - having resistance having resistance depending on conditions
Stannous Chloride - having resistance having resistance depending on conditions
Chromium Chloride - having resistance having resistance depending on conditions
Nickel Sulfate - having resistance having resistance depending on conditions
Silver Nitrate - having resistance having resistance depending on conditions
Aluminum Sulfate - having resistance having resistance
Sodium Silicate - having resistance having resistance
Sodium Aluminate - having resistance having resistance
Magnesium Hydroxide - having resistance having resistance
PAC - having resistance having resistance
  having resistance: Tốt        having resistance depending on conditions: Trung bình      having no resistance: Không tốt

Các A-xít hữu cơ
 Hóa chất 

Nồng độ

%

Cao su Mềm

R-6

RT 70°C
Acetic Acid 10 having no resistance having no resistance
Glacial Acetic Acid 10    
Formic Acid 90 having resistance having no resistance
Oxalic Acid 20 having resistance  
Butyric Acid 100 having no resistance having no resistance
Tartaric Acid 50 having resistance having no resistance
Lactic Acid 25    
      having resistance: Tốt        having resistance depending on conditions: Trung bình      having no resistance: Không tốt

Các hợp chất hữu cơ
 Hóa chất 

Nồng độ

%

Cao su Mềm

R-6

RT 70°C
Acetone - having resistance depending on conditions having no resistance
Methanol - having resistance having no resistance
Ethanol - having resistance having no resistance
n-Propylalcohol - having resistance having no resistance
n-Butanol -    
Formaldehyde - having resistance having no resistance
Glycerin - having resistance having resistance depending on conditions
Ethylene Glycol - having resistance having resistance depending on conditions
Triethanolamine - having resistance having resistance depending on conditions
Glucose - having resistance having resistance depending on conditions
  having resistance: Tốt        having resistance depending on conditions: Trung bình      having no resistance: Không tốt